Servisiranje opreme

  • Periodični i kontrolni pregled i servis PP aparata
  • Ispitivanje ispravnosti sistema za dojavu i gašenje požara