Izrada plana zaštita od udesaU skladu sa čl. 73 i 79. Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište i transportuju opasne materije, upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada u obavezi su da izrade dokument - Plan zaštite od udesa.
Plan se izrađuje na osnovu Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa i Metodologijom za izradu plana zaštite od udesa.

Procena ugroženosti od elementarnih nepogodaProcena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća se izrađuje u skladu sa važećim Zakonom o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), propisanom Uredbom i Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća predstavlja osnovni dokument na osnovu koga se izrađuju Planovi zaštite i spasavanja. Procenom ugroženosti identifikuju se izvori mogućeg ugrožavanja, sagledavaju moguće posledice, potrebe i mogućnosti sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama


Plan zaštite i spasavanja je osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Planovi zaštite i spasavanja se izrađuju u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), Uredbom, Odlukom o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje Republike Srbije, odlukama o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje na nivou autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.