Usluga izrade kompletne dokumentacije i vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Organizovanje,obavljanje poslova,stručni nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu (vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Obilazak radnih prostorija u sedištu poslodavca, utvrđivanje odstupanja od predloženih mera i predlozi za njihovo otklanjanje
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu(prava obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav ra
 • Izrada evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu
 • Analiza povreda na radu
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima rada
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (testiranje i popunjavanje obrasca 6)
 • Uputstva za bezbedan i zdrav rad na mašinama

Organizovanje pregleda, merenja i atestiranja

 • Pregled i ispitivanje opreme za rad (svih vrsta dizalica, građevinskih mašina, viljuškara, presa, makaza, poljoprivrednih mašina, stolarske opreme, mašine za obradu metala i ostalih mašina koje podležu pregledima)
 • Pregled i ispitivanje uslova radne okoline: merenje mikroklime, buke, vibracija, osvetljenja štetnih zračenja, merenje i ispitivanje hemijskih štetnosti
 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija (proizvodne hale, radionice, lokali i dr.)
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija (merenje specifičnog otpora tla)
bezbednost-zdravlje