Izrada normativnih akata

  • Pravila zaštite od požara (za III kategoriju ugroženosti od požara)
  • Plan zaštite od požara (za I i II kategoriju ugroženosti od požara)
  • Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara
  • Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti iz zaštite od požara

Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

  • Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
  • Provera znanja iz oblasti zaštite od požara jednom u tri godine